Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych

 

Nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu zasad ochrony danych osobowych dla mieszkańców Unii Europejskiej.  Obowiązująca dotąd Dyrektywa 95/46/WE uchwalona w 1995 roku w świetle dynamicznych zmian w cyberprzestrzeni stała się już dalece nieaktualna. Nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 27.04.2016r. s.1) wprowadziła szereg zmian w zakresie ochrony danych osobowych.

Dotyczą one w szczególności:

  • Usuwania danych
  • Zapomnienia danych
  • Przenoszenia danych
  • Zapewnienia ochrony danych na etapie projektowania
  • Domyślnej ochrony danych
  • Notyfikacji naruszeń ochrony danych
  • Podejmowania decyzji opartych na profilowaniu
  • Certyfikacji oraz wdrażania kodeksów postępowania
  • Nowych zadań i uprawnień organów nadzorczych w tym nakładania kar finansowych

Rozporządzenie obowiązuje od maja 2018 roku.